அதிர்ச்சியில் ஆரவ் – கமல் வெளியிடப் போகும் குறும் படம்